Adatkezelési Tájékoztató

 1.  Az adatkezelési alapelvek:

A 4Gentleman Style Kft (székhely: 1027 Budapest, Varsányi Irén u. 10. 1/3. továbbiakban:

Adatkezelő, vagy 4Gentleman Style Kft.), magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi dokumentumban foglaltakat. Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenysége során ügyfeleivel, leendő ügyfeleivel, szerződéses partnereivel (továbbiakban: Érintettek) kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban (így különösen az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendeletében) meghatározott szabályoknak. Jelen Adatkezelési tájékoztató célja, hogy megismerte az Érintettekkel az Adatkezelő adatkezelési gyakorlatát, az általa kezelt személyes adatok felhasználását.Az Adatkezelő elkötelezett az Éritettek személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja az Érintettek információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az Érintettek adatainak biztonságát garantálja.

 A jelen dokumentum hatályos változata elérhető a https://canissi.hu/adatkezelesi-tajekoztato címen. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen dokumentum szövege bármikor történő megváltoztatására. Az esetleges változásokról az Adatkezelő a változások
hatálybalépését megelőző nyolc (8) napon belül tájékoztatja ügyfeleit, szerződő partnereit, érdeklődőit a https://canissi.hu web-oldalon.

 A jelen dokumentumban előforduló kifejezések magyarázatát a dokumentum utolsó oldalán megtalálható „Kifejezések magyarázata” rész tartalmazza.

 A 4Gentleman Style Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

 2.  Az adatkezelő adatai

Cégnév: 4Gentleman Style Kft
Székhely: 1027 Budapest, Varsányi Irén u. 10. 1/3.
Cégjegyzésszám: 01-09-981285
Adószám: 23850071-1-41
Tényleges adatkezelés címe: 1055 Budapest Markó utca 4.
Telefonszám: +36-70-386-3204
E-mail cím: info@canissi.hu

 3.  A kezelt személyes adatok köre

 A 4Gentleman Style Kft, mint adatkezelő az adatkezelések során, a célhoz kötöttség elvének figyelembe vételével kezeli az érintettek személyes adatait. Az egyes adatkezelések által érintett személyes adatok köre és az azokkal kapcsolatos szabályok a következők:

3.1. Adatkezelés „Kapcsolatfelvétel” igénybevétele esetén

 Az adatkezelés célja a kapcsolat felvétele és kapcsolattartás, a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges személyes adatok felvétele, az Ön személyre szabott kiszolgálása érdekében. Szolgáltatásunk keretében méretre készült ruhadarabok elkészítését vállaljuk, melynek pontos méretvételéhez szükséges személyes adatok kerülnek felvételre.

 A honlapon történő űrlap kitöltésével Ön önkéntes, tájékozott és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy megadott adatait az Adatkezelő rögzítse és tárolja, és az adatkezelés céljának megfelelően felhasználja. Az adatkezelés időtartama: az Ön hozzájárulásának visszavonásáig.

Név
E-mail cím
Testalkattal kapcsolatos adatok: magasság,
testsúly, életkor, derékbőség, csípő
szélesség, öltönyméret, ing méret, cipő
méret
Egyéb Ön által megadott adatok

3.2. Kapcsolatfelvétel, rendelésfelvétel a honlapon feltüntetett telefonszámon
történő megkereséssel

 A kapcsolatfelvételt telefonhívásos megkeresés esetén Ön kezdeményezi, ekkor az Ön hozzájárulása esetén az adatkezelés kiterjed:

a hívó fél nevére,
telefonszámára amennyiben nem rejtett
számról hív, és az Ön által megadott e-mail-
címére
minden további személyes adatára, amelyet
a telefonos hívás során megad

 Az adatkezelés célja a kapcsolat felvétel, kapcsolattartás, információadás és tájékoztatás szolgáltatásainkról, az Ön rendelési adatainak felvétele, az Ön személyre szabott kiszolgálása.

 A kapcsolat felvételről egy visszaigazoló e-mai-t küldünk, melyben rögzítésre kerülnek a felvett adatok. Amennyiben a visszaigazoló e-mailt Ön megerősítőleg visszaküldi számunkra, valamint a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat elfogadja, akkor adatai kezelésére vonatkozó hozzájárulása megtörtént. Amennyiben a megerősítő e-mail-t nem küldi vissza, vagy nem fogadja el a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat, akkor az addig felvett adatai nyolc (8) napon belül törlésre kerülnek.

 Az adatkezelés időtartama az Ön hozzájárulásának visszavonásági, rendelésfelvétel esetén a rendelést teljesítését követő 5 évig (Ptk. szerinti elévülési határidőig) valamint a számlázási adatok kezelése a számviteli törvényben meghatározott határidőig (8 évig) tart.

3.3. Személyes találkozás során

 Ön a személyes találkozás során a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges személyes adatait a „Megrendelőlap” kitöltésekor adhatja meg és az alábbi személyes adatokra terjed ki:

Név
E-mail cím
Telefonszám
Testalkattal kapcsolatos adatok: magasság,
testsúly, életkor, derékbőség, csípő
szélesség, öltönyméret, ing méret, cipő
méret

 Az adatkezelés célja a kapcsolat felvétele és kapcsolattartás, a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges időpont és helyszín egyeztetése, rendelési adatainak felvétele, az Ön személyre szabott kiszolgálása. Az adatkezelés időtartama az Ön hozzájárulásának visszavonásági, rendelésfelvétel esetén a rendelést teljesítését követő 5 évig (Ptk. szerinti elévülési határidőig), valamint a számlázási adatok kezelése a számviteli törvényben meghatározott határidőig (8 évig).

3.4. Törzsvásárlókkal kapcsolatos adatkezelés:

 Azon ügyfeleink részére, visszatérő vásárlóink „TÖRZS vásárló” minősítésben részesülnek. Ezen minősítésről egy névre szóló TÖRZS vásárló kártyát kapnak, melyhez minden vásárlásuk esetén 5% kedvezményt biztosítunk.

 A TÖRZS vásárlók esetében az adatkezelés kiterjed a jelen dokumentum 3.3. pontjában meghatározott adatokra. A kiemelt kapcsolattartás érdekében három havonta vagy esetenként tájékoztatást kapnak az út termékeinkről, szolgáltatásainkról, akcióinkról.

 Az adatkezelés időtartama az vásárló hozzájárulásának visszavonásági, rendelésfelvétel esetén a rendelést teljesítését követő 5 évig (Ptk. szerinti elévülési határidőig) valamint a számlázási adatok kezelése a számviteli törvényben meghatározott határidőig (8 évig) tart.

3.5. VIP vásárlókra vonatkozó adatkezelés:

 Azon ügyfeleink részére, akik évek óta rendszeres vásárlóink „VIP vásárló” minősítésben részesülnek. Ezen minősítésről egy névre szóló VIP vásárló kártyát kapnak, melyhez minden vásárlásuk esetén 10% kedvezményt biztosítunk.

 A VIP vásárlók esetében az adatkezelés kiterjed a jelen dokumentum 3.3. pontjában meghatározott adatokon túl a vásárló születési dátumára is annak érdekében, hogy születésnapján köszöntőt küldjünk, illetve egyéb kiemelt ajánlatainkat megfelelő időpontban tudjuk megküldeni.

 Az adatkezelés időtartama a vásárló hozzájárulásának visszavonásági, rendelésfelvétel esetén a rendelést teljesítését követő 5 évig (Ptk. szerinti elévülési határidőig) valamint a számlázási adatok kezelése a számviteli törvényben meghatározott határidőig (8 évig) tart.

3.6. Aláírás-mintával kapcsolatos adatkezelés:

 Minden vásárlónk számára biztosítjuk a lehetőséget, hogy a számára legyártott ruhadarabra, egy közösen egyeztetett helyen, méretben és színben az adott vásárló aláírása kerüljön ráhímzésre az adott vásárló által leadott aláírás-minta felhasználásával. Az aláírás-minta egy erre szolgáló adatlappal kerül felvételre, melyen a vásárló elfogadja az aláírásának az ilyen módon történő kezelését.

 Az aláírás-minta felvétele során az érintett az adott adatlapon kifejezetten elismeri, hogy az aláírása-minta átadásra kerül, az Adatkezelőnek a hímzést végző alvállalkozója számára és az Érintett ezen átadáshoz kifejezetten hozzájárul. A hímzést végző alvállalkozó adatkezelése a hímzést tartalmazó ruhadarabnak az Érintett általi sikeres átvételéig tart. Azt követően a hímző, a részére átadott aláírás mintát haladéktalanul megsemmisíti.

 Az adott aláírás-minta adatkezelése a vásárló általi visszavonásig, de maximum az adott ruhadarab elkészültéig, illetve vásárló általi átvételig tart. A ruhadarab sikeres átvételét követően az aláírás-minta megsemmisítésre kerül.

 4.  Az adatkezelés jogalapja

 Az Érintett bármely fenti adatkezelés során önkéntes, tájékozott és kifejezett hozzájárulását adja, hogy megadott adatait az Adatkezelő rögzítse, tárolja és az adatkezelés céljának megfelelően használja. Ön hozzájárulását bármikor, indoklás nélkül visszavonhatja, ingyenesen kérheti az Adatkezelő nyilvántartásából adatainak törlését.

 Ön a törlésre vonatkozó nyilatkozatot megteheti az Adatkezelő info@canissi.hu elektronikus címére küldött üzenetben. (web-oldalon, e-DM levélben található link leiratkozó link használatával)

 Az Adatkezelő a kérelem beérkezését követően a legrövidebb időn belül, de mindenképpen a kérelem beérkezésétől számított 1 héten belül végrehajt.

 Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy héten belül, akkor az Adatkezelő tájékoztatja az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az
Érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 5.  Az adatkezelés jogalapja

 A 4Gentleman Style Kft által üzemeltetett https://canissi.hu weboldalon sütiket használ azért, hogy a felület kellemesebb felhasználói élményt biztosítson a honlapra látogatók számára. Erről bővebben az alábbiakban tájékoztatjuk:

5.1. A sütik feladata

–  információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
–  megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra
–  kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor,
így nem kell újra begépelni őket;
megkönnyítik a weboldal használatát;
–  minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

 A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza.

 Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

 Fontos megjegyeznünk, hogy ezen sütik alkalmazása nélkül nem tudjuk garantálni Önnek weboldalunk kényelmes és zökkenőmentes használatát.

5.2. Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

 Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a https://canissi.hu honlapot, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

5.3. Használatot elősegítő sütik

 Ezek a típusú sütik arra biztosítanak lehetőséget, hogy az érintett a www.canissi.hu honlappal kapcsolatos választásait, beállításait, használati szokásait az oldal „megjegyezze” és ne kelljen azokat minden látogatáskor újra beállítania. Ezen sütik egyéb adatot nem tárolnak, így az érintett személyes beazonosítására nem alkalmasak. Ezen sütik a lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

5.4. Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)

Google Adwords alkalmazás

 A 4Gentleman Style Kft az általa működtetett https://canissi.hu honlapján Google Adwords nevű online reklámprogramot használ, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).

 Amikor Ön egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookieknak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így Ön nem is azonosítható általuk.

 Amikor Ön a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az Adatkezelő is láthatja, hogy Ön a hirdetésre kattintott.

 Minden Google AdWords ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az AdWords ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni. Az információk melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az AdWords konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik
felhasználót azonosítani lehetne.

 Ha Ön nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban. További információ valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el:

https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Google analytics alkalmazása

 Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookiekat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik a Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.

 A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.

 A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. A canissi.hu weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.

 A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldal használattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és
telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint.

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

5.5. Közösségi média

 Az Adatkezelő közösségi oldalakon keresztül végzett tevékenysége során a Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. platformokon, az általa kezelt oldalon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe, mint személyes adat kerül kezelésre. Az adatkezelés során érintett valamennyi felhasználó, aki regisztrált a Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/ Instagram stb. közösségi oldalakon és „lájkolta” a weboldalt.  Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése.

 Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

 Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

 6.  Az adatkezelés időtartama

A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

Az Adatkezelő az adatokat törli, ha:
–   azok kezelése jogellenes, vagy jogszabály a törlést elrendeli;
–   az Érintett kéri, hozzájárulását visszavonja
–   az adat hiányos, vagy téves, és ez a felhasználásukat lehetetlenné teszi;
–   az adatkezelés célja megszűnt;
–   az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
–   a törlést hatóság, vagy bíróság elrendeli.
–   aszámlázással kapcsolatosan az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. c) pont alapján az adatkezelésünk jogalapja a jogi kötelezettség, adatokat az Adatkezelő a számviteli kötelezettségek teljesítés érdekében, a 2000. évi C. törvény 169. §-a (hatályos rendelkezése) értelmében nyolc évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. Törvényben meghatározott elévülési időig kezeli.

 A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő adatok a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben.

 7.  Az adatkezelés jogalapja

 A személyes adatok Adatkezelő általi felvétele és kezelése minden esetben a szolgáltatást igénybe vevő Érintett önkéntes és kifejezett hozzájárulásán alapul. A kapcsolatfelvételre az Adatkezelő honlapján, vagy telefonon keresztül, illetve az Érintett által személyes megkeresés útján kerülhet sor. Az Érintett a hozzájárulást az adott szolgáltatás igénybevételével (pl. weboldal megnyitása, kapcsolatfelvételi űrlap kitöltése), használatának kezdeményezésével, használatával, személyes megkeresés esetén, „Megrendelő lap” nevű dokumentum kitöltésével adja meg.

 A 14. életévét be nem töltött kiskorú és az egyébként cselekvőképtelen Érintett helyett a törvényes képviselő adhat hozzájárulást. A 14. életévet betöltött, de 16. életévét még be nem töltött kiskorú, valamint az egyébként korlátozottan cselekvőképes Érintett a törvényes képviselőjének beleegyezésével vagy utólagos jóváhagyásával adhat hozzájárulást az adatkezeléshez. A 16. életévét betöltött kiskorú Érintett önállóan adhat hozzájárulást, jognyilatkozata érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges. Az Adatkezelő nem tudja a hozzájáruló személy jogosultságát ellenőrizni, illetve a törvényes képviselő nyilatkozatának tartalmát megismerni, így az Érintett, illetve törvényes képviselője szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak.

 8.  Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre

 Az Ön által rendelkezésre bocsátott személyes, nem nyilvános adatokhoz kizárólag a 4Gentleman Style Kft munkatársai férhetnek hozzá. Az Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat harmadik személy, vagy személyek számára – a hatályos
jogszabályokban előírt kötelező esetek kivételével, illetve az Érintett hozzájárulása nélkül semmilyen körülmények között nem továbbítja.

 A 4Gentleman Style Kft ezúton tájékozatja az Érintetteket, hogy az egyedi méret-adatok alapján az adott ruhadarabot A 4Gentleman Style Kft alvállalkozója (alvállalkozói) készítik el. A 4Gentleman Style Kft ezúton tájékozatja tovább az Érintetteket, hogy az alvállalkozóik számára a méretadatok anonimizált formában kerülnek átadásra, azaz az alvállalkozók az semmilyen módon nem tudják senkivel sem kapcsolatba hozni az általuk elkészítendő egyedi ruhadarabot. Ez alól az általános, anonimizált eljárás alól egyedük az Érintett által külön és kifejezetten kérelmezett aláírás-mintával ellátott ruhadarabok esetén van eltérés. Ezen esetekben azonban az Érintettnek kifejezetten nyilatkoznia kell, hogy ezen aláírás-minta átadáshoz hozzájárul.

 A kezelt személyes adatok biztonságos tárolása érdekében, valamint jogosulatlan felhasználása és az azzal kapcsolatos visszaélések elkerülése érdekében az Adatkezelő megteszi a megfelelő intézkedéseket.

 Az Adatkezelő az adatokat a szerződés teljesítése, rendelések nyilvántartása, weboldal üzemeltetése, reklámajánlatok küldése és a számviteli törvényben előírtak betartása érdekében adatfeldolgozók részére továbbíthatja.

 Az Adatkezelő, illetőleg tevékenységi körében az Adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó
jogszabályok, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

 Az adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az Érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.


Az Adatkezelő által üzemeltetett https://canissi.hu honlap webhoszting tevékenységét 
biztosító Társaság:

Név: Tárhelypark Kft.
Székhely: 1122 Budapest, Gaál József út 24.
Cégjegyzékszám: 01-09-322570
Adószám: 23289903-2-43
E-mail: info@tarhelypark.hu

A 4Gentleman Style Kft számlázási feladatait ellátó https://www.szamlazz.hu számlázóprogram üzemeltetője:

Név: KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.
Cégjegyzékszáma: 01-09-303201
Adószám: 13421739-2-41
E-mail cím: info@szamlazz.hu

 9.  Technikai adatok

 Az Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
–   az arra feljogosítottak számára hozzáférhető legyen (rendelkezésre állás);
–   hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
–   változatlansága igazolható (adatintegritás);
–   a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

 Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

Az Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi:
–   a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
–   a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
–   a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információkhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

10.  Általános adatkezelési irányelvek

 Az Adatkezelő adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
–   2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
–   Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
–   2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
–   adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. Törvény;

 További információkat a személyes adatokról és azokkal kapcsolatos jogairól a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságtól (1122 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: 06-1-391-1400; www.naih.hu) kérhet az Érintett.

11.  Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

 Az alábbiakban összefoglaljuk az érintettek személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogait. Az Érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az Adatkezelő fenti elérhetőségein.

a.    Tájékoztatáshoz való jog

 A 4Gentleman Style Kft megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az Érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15-22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa. Jelen adatkezelési tájékoztató is ezt a célt szolgálja.

b.    Az érintett hozzáféréshez való joga

 Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés célja; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált
döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

 Az Érintettre vonatkozó és az Adatkezelő által kezelt személyes adatairól másolatot kérhet. Az igénylés teljesítéséhez az Adatkezelő elegendő személyes adatot kérhet ahhoz, hogy az Érintett által igényelt adatokat kikeresse nyilvántartásából. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

c.    Az érintett hozzáféréshez való joga

 Az Érintett kérheti a 4Gentleman Style Kft által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

d.     Törléshez való jog („elfeledtetéshez való jog”)

 Az Érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:
–   személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
–   az érintett visszavonja az adatkezelés alapján képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
–   az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
–   a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
–   a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
–   a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások (pl. közösségi oldalak) kínálásával kapcsolatosan került sor.

 Az adatok törlése azonban nem kezdeményezhető az érintettek részéről, ha az adatkezelés szükséges az alábbiak alapján:
–   személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése,
–   vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez illetve védelméhez.

e.    Az adatkezelés korlátozásához való jog

 Az Érintett kérésére a 4Gentleman Style Kft korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
–   az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi a személyes adatok pontosságának ellenőrzését,
–   az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
–   az adatkezelőnek már nincs szükséges a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényeli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez; vagy
–   az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 Amennyiben a személyes adat adatkezelése korlátozás alá esik, úgy az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételéve csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez, illetve más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

f.     Az adathordozáshoz való jog

 Az Érintett jogosult arra, hogy a reá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

g.     A tiltakozáshoz való jog

 Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

h.    Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

 Az Érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Csak akkor alkalmaz az Adatkezelő ilyen döntéshozatali módszert, ha ez szükséges a szerződéskötéshez vagy az Adatkezelő és az Érintett közötti szerződés teljesítéséhez, vagy azt az európai jog vagy a magyar jog a 4Gentleman Style Kft részére kötelezően előírja, és egyben tartalmazza jogainak, szabadságának és jogos
érdekeinek védelmét is illetve, ha ehhez az Érintett kifejezetten hozzájárult.

 Az Érintett kérheti az Adatkezelőt, hogy valós személy bevonását kérje a döntéshozataloknál.

12.  Adatvédelmi bejelentés, kérelem, panasz, incidens bejelentése

 Amennyiben az érintettek adatainak kezelésével kapcsolatban visszaélés gyanúja merül fel vagy sérelem éri őket, vagy ezeket vélelmezik, akkor jogosultak adatvédelmi bejelentést tenni az Adatkezelő elérhetőségein szóban vagy írásban.

 Az Adatkezelő adatkezelésével kapcsolatos bejelentés, kérelem, panasz, incidens bejelentést:
–   írásban (postai levélben előterjesztve 1027 Budapest, Varsányi Irén u. 10. 1/3. címen vagy az info@canissi.hu címen;
–   szóban/telefonon: +36-70-386-3204 telefonszámon tehet az Adatkezelő részére.

Adatvédelmi incidens bejelentése a hatóságnak

 Az adatvédelmi incidenst az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

Panasztételi lehetőség

Ha Ön úgy érzi, hogy személyes adatait jogszerűtlenül kezeli az Adatkezelő, akkor panaszával elsőként közvetlenül az Adatkezelőhöz forduljon. Panasz esetén az Adatkezelő 15 napon belül kivizsgálja és írásban tájékoztatja Önt a vizsgálat eredményéről.
–   Jogait bírósági úton is érvényesítheti, keresetet benyújtva a lakóhelye szerinti törvényszékhez, vagy
–   fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz; 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Tel.: +36 (1) 391-1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

13.  A kifejezések magyarázata

A jelen tájékoztatóban használt kifejezések alatt a következők értendők:

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon vagy az adatállományokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége. Így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, rögzítése.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját és eszközeit meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja. Jelen esetben adatkezelő a 4Gentleman Style Kft.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi.

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy (pl. a méretes öltöny készítése iránt érdeklődők, szerződött partnerek).

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

Profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági
helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják.

Készült: Budapest, 2018. november.