Általános Szerződési Feltételek

A jelen dokumentum, természetes személyek, mint vásárlók, illetve megrendelők (továbbiakban: Megrendelő) és a 4 Gentleman Style Kft. (székhely: 1027 Budapest, Varsányi Irén utca 10. I. em. 3., cégjegyzékszám: 01-09-981285, adószám: 23850071-2-41, cégjegyzésre jogosult: Kanizsai Szilvia ügyvezető), mint vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó) között egyedi, méretre készített, egyedi azonosítóval (hímzéssel) ellátott ruhadarabok legyártására megkötött vállalkozási szerződésben (továbbiakban: Vállalkozási szerződés) nem (vagy nem részletesen) szabályozott kérdéseket, rendelkezéseket tartalmazza. A létrejött Vállalkozási Szerződés rendelkezései csak a jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSzF) rendelkezéseivel együtt érvényesek és értelmezendők.

1. A Vállalkozó a Vállalkozási Szerződéssel egyedi, méretre készített, szükség szerint egyedi azonosítóval (hímzéssel) ellátott ruhadarabok (továbbiakban: Ruhadarabok) határidőre történő legyártását vállalja.

2. A rendelés felvételének és a ruhadarabok legyártásának, átadásának folyamata, határidők:

2.1. A rendelés-felvételre a Vállalkozó bemutató termében (1055 Budapest, Markó utca 4.) kerül sor, mely során a Vállalkozó munkatársa leveszi a Megrendelő által megrendelt ruhadarab legyártása szempontjából fontos méreteket. A Megrendelő személyes megjelenése alkalmával kerül megkötésre a Vállalkozási Szerződés, melynek Adatlap elnevezésű melléklete tartalmazza a Megrendelő méreteit és az adott ruhadarab egyéb jellemzőit. A szerződés-kötés során a méretek levétele történhet próba ruhadarab felpróbálásával és közvetlen mérésekkel. A Megrendelő a rendelés-felvétel során képről, vagy ruhadarab mintákból kiválasztja a számára méretben, stílusban, színben, stb, megfelelő ruhadarabot. A vállalkozási szerződés a Vállalkozó szerződés-mintája felhasználásával történik.

2.2. A Ruhadarabok legyártása az „Adatlap”-ban rögzített adatok alapján a Vállalkozóval szerződéses jogviszonyban lévő valamelyik szabóság, mint alvállalkozó bevonásával történik. A Vállalkozó a Megrendelő adatait anonimizált formában adja át az alvállalkozóinak.
Ezen szabály alól kivételt képez, ha a Megrendelő olyan megrendelést ad, mely során a saját aláírásának képét kéri felhímeztetni a legyártandó ruhadarabok meghatározott helyére, meghatározott méretben, betűtípussal, varrással és színben. Ebben az esetben a Megrendelő az Adatlap azon részének aláírásával, melyen az aláírása mintáját megadja külön és kifejezetten hozzájárul az aláírása és ezzel együtt a nevének, valamint méret-adatinak kezeléshez.

2.3. A Vállalkozó és a Megrendelő, egy előre egyeztetett időpontban, a már félkész ruhadarab, vagy egy „makett” (nem a végleges ruhadarab anyagából készült minta) felhasználásával próbát tart a méretek, a ruhadarab egyéb jellemzőinek pontosítása érdekében. A Vállalkozó szükség szerint, egy előre egyeztetett időpontban, a már félkész ruhadarab felhasználásával „véglegesítő próbára” visszahívhatja a Megrendelőt.

2.4. A Vállalkozó, szerződés-kötés napjától számítva, ing esetében negyvenöt-hatvan (45-60), egyéb ruhadarab esetében hatvan-kilencven (60-90) napon belül készre gyártja az adott ruhadarabot és a Megrendelővel egyeztetett időpontban átadja a Megrendelőnek.

2.5. A Vállalkozó kifejezetten rögzíti, hogy a ruhadarabok legyártásához felhasználására kerülő egyes anyagokat bizonyos esetekben Magyarország területén kívülről kell beszállítatni. Ebben az esetben előfordulhat a fentiekben, illetve a Vállalkozási Szerződében meghatározott vállalási időponthoz képesti késedelem. Ezen esetben a késedelem előrelátható nagyságáról a Vállalkozó a késedelemről történt értesülését követően haladéktalanul értesíti a Megrendelőt.

2.6. A Megrendelő köteles felhívni a Vállalkozó figyelmét, ha a megrendelés teljesítése és az adott ruhadarab átvétele egy adott időpont előtt (esküvő, más rendezvény ,esemény) kell hogy megtörténjen. Ebben az esetben a Vállalkozó mérlegeli az anyagbeszállítás esetleges kockázatait és arra tekintettel tesz anyagjavaslatot a Megrendelőek.

3. Fizetési szabályok:

3.1. A Megrendelővel létrejött Vállalkozási Szerződés tartalmazza az adott ruhadarab árát, melyről a Vállalkozó számlát állít ki és ad át a ruhadarab átadásakor a Megrendelőnek. A Vállalkozási Szerződésben meghatározásra kerülő árak „bruttó” árak, azaz az ár tartalmazza (nettó álla szított 27%-os) általános forgalmi adót. A fizetés történhet készpénzben, bankkártya felhasználásával, illetve az adott ruhadarab átvétel előtti utalással.

3.2. A Vállalkozási Szerződés megkötésekor a Megrendelő „előleget” köteles fizetni a Vállalkozó részére, mely összeg megfizetését a Vállalkozó a Vállalkozási Szerződés aláírásával ismeri el és nyugtázza. Az előleg összege a Vállalkozási szerződés szerint (összesített) ár 50%-a.

3.3. A Vállalkozó kifejezetten rögzíti, hogy amennyiben a Vállalkozási Szerződés a Megrendelő okán bármely okból meghiúsul, akkor a Vállalkozási Szerződéssel átvett előleg összege nem jár vissza a Megrendelőnek, tekintettel arra a körülményre, hogy az előleg nyújt fedezetet a Vállalkozónak az adott ruhadarabban kapcsolatos anyagköltségére, mely anyag az egyedi méretek okán más részér készülő ruhadarab legyártásához nem használhatók fel!

4. Minőségi követelmények, garancia:

4.1. A Vállalkozási szerződés és a mellékletét képező Adatlap alapján elkészülő ruhadarab a bemutató teremben kiválasztott ruhadarabnak megfelelően (fazon, anyag) készül el.

4.2. A Vállalkozó, az adott ruhadarab átvétele napjától hat hónapos garanciát vállal az általa elkészített ruhadarabokra, ezen belül a varrások és a gombok felvarrásának rendeltetésszerű használat melletti megfelelőségére, a mosási utasítások betartása melletti szín-, és alaktartósságára.

4.3. A Vállalkozó semmilyen garanciát, felelősséget nem vállal, ha az adott ruhadarab viselhetősége azon okból korlátozódik, hogy a Megrendelő méretei, a Vállalkozási Szerződés Adatlapjában rögzített adatokhoz képest megváltoznak például hízás, fogyás, erősödés, stb. következtében.

4.4. Az adott ruhadarabnak a Megrendelő részére történő átadásakor a Vállalkozó átadja a garanciajegyet és az adott ruhadarabbal kapcsolatos használati-, valamint a mosási utasítás. A garanciajegy tartalmazza az adott ruhadarab átadásának és a garanciális időszak kezdetének az időpontját.

4.5. A Vállalkozó honlapján (www.canissi.hu) megtalálható az általa legyártott ruhadarabok anyagaival kapcsolatos viselési-, mosási-, tisztítási javaslatait ajánlásai.

4.6. A garanciális igénye érvényesítését a Megrendelő a Vállalkozó bemutatótermében az adott ruhadarab átadásával és a garancia jeggyel tudja kezdeményezni.

5. Adatkezelés és adatvédelem:

A Vállalkozó alapvető kötelezettségének tekinti megrendelők személyes adatainak védelmét és minden szükséges intézkedést megtesz ezen adatok védelme érdekében. A Vállalkozó részletes Adatkezelési Tájékoztatója megtalálható a www.canissi.hu oldalon.

6. Védjegyoltalom, védett ismeretek:

6.1. A Vállalkozó kijelenti, hogy a saját gyártású ruházati termékeit „CANISSI” márkanév alatt forgalmazza. A vállalkozó kijelenti, hogy a „CANISSI” márkanév és „logo”védjegyoltalom alatt áll és hogy a Vállalkozó rendelkezik a „CANISSI” márkanév és „logo” teljes felhasználási jogosultságával.

6.2. A Vállalkozó szavatolja, hogy a „CANISSI” márkanév és „logo” kapcsán harmadik személynek nincs olyan joga, mely korlátozná, vagy kizárná a Megrendelőt az általa megrendelt és átvett ruhadarab használatában.

6.3. A Vállalkozó kifejezetten rögzíti, hogy a „CANISSI” márkanév és „logo” harmadik személy általi jogosulatlan használata jogsértés.

6.4. A Vállalkozó kifejezetten rögzíti, hogy az általa elkészített ruhadarabok a saját „védett ismeretei” alapján készülnek! A Vállalkozó szavatolja, hogy a harmadik személynek nincs olyan „védett ismerete” mely a Vállalkozó által legyártott ruhadarabok eladását korlátozná, vagy kizárná.

6.5. A Vállalkozó kifejezetten rögzíti, hogy a Vállalkozó által legyártott ruhadarab szabásmintája, a gyártási ismeretei, a Vállalkozó „védett ismereteit” képezik. Ebből az okból a Vállalkozó által gyártott termék „lemásolása” jogsértést jelent.

7. A Megrendelő által megkötött Vállalkozási Szerződésben és jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

8. A Vállalkozó kijelenti, hogy a Megrendelő által megrendelt termék minősége, vagy a legyártás késedelme kapcsán a Vállalkozó és a Megrendelő között jogvita keletkezik, akkor azt első sorban békés úton, a Megrendelő méltányos érdekeire figyelemmel kívánja rendezni.

A vállalkozó rögzíti, hogy jogvita esetén a Megrendelő a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerinti hatáskörű és illetékességű bírósághoz fordulhat.

A Vállalkozó szintén rögzíti, hogy a Megrendelő az általa megrendelt ruhadarabban kapcsolatos Vállalkozó által vitatott panasza esetén a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz (1088 Budapest, József krt. 6.) fordulhat.

9. A Vállalkozó felhívja a jövőbeni megrendelő figyelmét, hogy a leendő megrendelő a Vállalkozási Szerződés aláírásával a jelen Általános Szerződési Feltételek is a Vállalkozási Szerződés részét képezik és a leendő megrendelő jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

10. A jelen dokumentum 2018. november 30. napjától visszavonásig válik, illetve a módosított szövegű Általános szerződési Feltételek hatálybalépéséig van hatályban. A mindenkori ÁSzF hatálya kiterjed az új ÁSzF hatálybalépését követően a már megkötött vállalkozási szerződésekre.

Budapest, 2018. november 30.
Kanizsai Szilvia ügyvezető
4 Gentleman Style Kft.