Barion Pixel

Általános szerződési feltételek

A jelen dokumentum, természetes személyek, mint vásárlók, illetve megrendelők (továbbiakban: Megrendelő) és a Canissi Hungary Kft. (székhely: 1027 Budapest, Varsányi Irén utca 10. I. em. 3., cégjegyzékszám: 01-09-981285, adószám: 23850071-2-41, cégjegyzésre jogosult: Kanizsai Szilvia ügyvezető), mint vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó) között egyedi, méretre készített, egyedi azonosítóval (hímzéssel) ellátott ruhadarabok legyártására megkötött vállalkozási szerződésben (továbbiakban: Vállalkozási szerződés) nem (vagy nem részletesen) szabályozott kérdéseket, rendelkezéseket tartalmazza. A létrejött Vállalkozási Szerződés rendelkezései csak a jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSzF) rendelkezéseivel együtt érvényesek és értelmezendők.

 1. A Vállalkozó a Vállalkozási Szerződéssel egyedi, méretre készített, szükség szerint egyedi azonosítóval (hímzéssel) ellátott ruhadarabok (továbbiakban: Ruhadarabok) határidőre történő legyártását vállalja.
 1. A rendelés felvételének és a Ruhadarabok legyártásának, átadásának folyamata, határidők:
  1. A rendelés-felvételre a Vállalkozó bemutató termében (1055 Budapest, Markó utca 4.) kerül sor, mely során a Vállalkozó munkatársa leveszi a Megrendelő által megrendelt ruhadarab legyártása szempontjából fontos méreteket. A Megrendelő személyes megjelenése alkalmával kerül megkötésre a Vállalkozási szerződés, melynek Adatlap elnevezésű melléklete tartalmazza a Megrendelő méreteit és az adott ruhadarab egyéb jellemzőit. (a továbbiakban: Adatlap) A szerződéskötés során a méretek levétele történhet próba ruhadarab felpróbálásával és közvetlen mérésekkel. A Megrendelő a rendelés-felvétel során képről, vagy ruhadarab mintákból kiválasztja a számára méretben, stílusban, színben stb, megfelelő ruhadarabot. A Vállalkozási szerződés a Vállalkozó szerződés-mintája felhasználásával történik.
  1. A Ruhadarabok legyártása az Adatlapban rögzített adatok alapján a Vállalkozóval szerződéses jogviszonyban lévő valamelyik szabóság, mint alvállalkozó bevonásával történik. A Vállalkozó a Megrendelő adatait anonimizált formában adja át az alvállalkozóinak.

Ezen szabály alól kivételt képez, ha a Megrendelő olyan megrendelést ad, mely során a saját aláírásának képét kéri felhímeztetni a legyártandó ruhadarabok meghatározott helyére, meghatározott méretben, betűtípussal, varrással és színben. Ebben az esetben a Megrendelő az Adatlap azon részének aláírásával, melyen az aláírása mintáját megadja külön és kifejezetten hozzájárul az aláírása és ezzel együtt a nevének, valamint méret-adatinak kezeléshez.

  1. A Vállalkozó és a Megrendelő, egy előre egyeztetett időpontban, a már félkész ruhadarab, vagy egy „makett” (nem a végleges ruhadarab anyagából készült minta) felhasználásával próbát tart a méretek, a ruhadarab egyéb jellemzőinek pontosítása érdekében. 
  1. A Vállalkozó szükség szerint, egy előre egyeztetett időpontban, a már félkész ruhadarab felhasználásával „véglegesítő próbára” visszahívhatja a Megrendelőt. Amennyiben a Megrendelő nem jelenik meg a próbán, és ezzel a magatartásával megakadályozza azt, hogy a Vállalkozó a véglegesítés előtt a ruhadarab Megrendelőre való igazítását elvégezze, a Vállalkozó hibátlanul teljesít akkor is, ha az elkészült ruhadarab megfelel a Vállalkozási szerződés mellékletét képező Adatlapban rögzített méreteknek, azonban a Megrendelőre nem illeszkedik megfelelően. 
  1. A Vállalkozó a szerződéskötés napjától számítva ing esetében negyvenöt-hatvan (45-60), egyéb ruhadarab esetében hatvan-kilencven (60-90) napon belül készre gyártja az adott ruhadarabot és a Megrendelővel egyeztetett időpontban átadja a Megrendelőnek. Amennyiben a Megrendelő a próbán késve vagy egy másik napon jelenik meg, a késedelem időtartamával a teljesítési határidő meghosszabbodik. 
  1. A Vállalkozó kifejezetten rögzíti, hogy a ruhadarabok legyártásához felhasználására kerülő egyes anyagokat bizonyos esetekben Magyarország területén kívülről kell beszállíttatni. Ebben az esetben előfordulhat a fentiekben, illetve a Vállalkozási szerződében meghatározott vállalási időponthoz képesti késedelem. Ezen esetben a késedelem előrelátható nagyságáról a Vállalkozó a késedelemről történt értesülését követően haladéktalanul értesíti a Megrendelőt.
  1. A Megrendelő köteles felhívni a Vállalkozó figyelmét, ha a megrendelés teljesítése és az adott ruhadarab átvétele egy adott időpont előtt (esküvő, más rendezvény, esemény) kell, hogy megtörténjen. Ebben az esetben a Vállalkozó mérlegeli az anyagbeszállítás esetleges kockázatait és arra tekintettel tesz anyagjavaslatot a Megrendelőnek. Amennyiben a Megrendelő a Vállalkozónak azon tájékoztatása ellenére, hogy az anyagbeszállításhoz szükséges idő figyelembevételével a Megrendelő által jelzett határidő betartása kétséges, az utasítását, és megrendelési szándékát fenntartja, akkor a késedelem hátrányos jogkövetkezményei alól Vállalkozó mentesül, és ez esetben a Megrendelő a megrendelt ruhadarab ellenértékét akkor is köteles kifizetni, ha a rendezvény, esemény időpontját követően készült el a megrendelt ruhadarab. 
 1. Fizetési szabályok:
  1. A Megrendelővel létrejött Vállalkozási szerződés tartalmazza az adott ruhadarab árát, melyről a Vállalkozó számlát állít ki és ad át a Ruhadarab átadásakor a Megrendelőnek. A Vállalkozási szerződésben meghatározásra kerülő árak „bruttó” árak, azaz az ár tartalmazza a mindenkori általános forgalmi adót. A fizetés történhet készpénzben, bankkártya felhasználásával, illetve az adott Ruhadarab átvétel előtti banki utalással.
  1. A Vállalkozási szerződés megkötésekor a Megrendelő „előleget” köteles fizetni a Vállalkozó részére, mely összeg megfizetését a Vállalkozó a Vállalkozási szerződés aláírásával ismeri el és nyugtázza. Az előleg összege a Vállalkozási szerződés szerinti (összesített) ár 50%-a.
  1. A Vállalkozó kifejezetten rögzíti, hogy amennyiben a Vállalkozási szerződés a Megrendelő oldaláról bármely okból meghiúsul, akkor a Vállalkozási szerződéssel átvett előleg összege nem jár vissza a Megrendelőnek, az a Vállalkozót kárátalányként illeti meg, tekintettel arra a körülményre, hogy az előleg nyújt fedezetet a Vállalkozónak az adott ruhadarabbal kapcsolatos anyagköltségére, mely anyag az egyedi méretek okán más részére készülő ruhadarab legyártásához nem használhatók fel.
 1. Minőségi követelmények, szavatosság, jótállás:
  1. A Vállalkozási szerződés és a mellékletét képező Adatlap alapján elkészülő ruhadarab a bemutatóteremben kiválasztott ruhadarabnak megfelelően (fazon, anyag) készül el.
  1. Az elkészült ruhadarab átadás-átvételének a helye: a Vállalkozó mindenkori bemutatóterme vagy a felek által előzetesen leegyeztetett külső helyszín. 
  1. A Vállalkozó az adott ruhadarab átvétele napjától hat hónapos jótállást vállal az általa elkészített ruhadarabra, ezen belül a varrások és a gombok felvarrásának rendeltetésszerű használat melletti megfelelőségére, a mosási utasítások betartása melletti szín-, és alaktartósságára.
  1. A Vállalkozó semmilyen garanciát, felelősséget nem vállal, ha az adott ruhadarab viselhetősége azon okból korlátozódik, hogy a Megrendelő méretei, a Vállalkozási szerződés Adatlapjában rögzített adatokhoz képest megváltoznak például hízás, fogyás, erősödés stb. következtében.
  1. Az adott ruhadarabnak a Megrendelő részére történő átadásakor a Vállalkozó átadja a jótállási jegyet és az adott ruhadarabbal kapcsolatos használati-, valamint a mosási utasítást. A jótállási jegy tartalmazza az adott ruhadarab átadásának és a jótállási időszak kezdetének az időpontját.
  1. A Vállalkozó honlapján (www.canissi.hu) megtalálható az általa legyártott ruhadarabok anyagaival kapcsolatos viselési-, mosási-, tisztítási javaslatai, ajánlásai, amelyeket a Megrendelő köteles figyelembe venni és alkalmazni, ellenkező esetben a Vállalkozó mentesül a jótállási kötelezettsége alól. 
  1. A jótállási igénye érvényesítését a Megrendelő a Vállalkozó bemutatótermében az adott ruhadarab átadásával és a jótállási jeggyel tudja kezdeményezni, melyek hiánya a Vállalkozó jótállási kötelezettség alóli mentesülését jelenti. 
 1. Adatvédelem, adatkezelés:

A Vállalkozó alapvető kötelezettségének tekinti Megrendelők személyes adatainak védelmét és minden szükséges intézkedést megtesz ezen adatok védelme érdekében. A Vállalkozó részletes Adatkezelési Tájékoztatója megtalálható a www.canissi.hu oldalon.

 1. Védjegyoltalom, védett ismeretek:
  1. A Vállalkozó kijelenti, hogy a saját gyártású ruházati termékeit „CANISSI” márkanév alatt forgalmazza. A Vállalkozó kijelenti, hogy a „CANISSI” márkanév és „logo” védjegyoltalom alatt áll és hogy a Vállalkozó rendelkezik a „CANISSI” márkanév és „logo” teljes felhasználási jogosultságával.
  1. A Vállalkozó szavatolja, hogy a „CANISSI” márkanév és „logo” kapcsán harmadik személynek nincs olyan joga, mely korlátozná, vagy kizárná a Megrendelőt az általa megrendelt és átvett ruhadarab használatában.
  1. A Vállalkozó kifejezetten rögzíti, hogy a „CANISSI” márkanév és „logo” harmadik személy általi jogosulatlan használata jogsértés.
  1. A Vállalkozó kifejezetten rögzíti, hogy az általa elkészített ruhadarabok a saját „védett ismeretei” alapján készülnek. A Vállalkozó szavatolja, hogy a harmadik személynek nincs olyan „védett ismerete” mely a Vállalkozó által legyártott ruhadarabok eladását korlátozná, vagy kizárná.
  1. A Vállalkozó kifejezetten rögzíti, hogy a Vállalkozó által legyártott ruhadarab szabásmintája, a gyártási ismeretei, a Vállalkozó „védett ismereteit” képezik. Ebből az okból a Vállalkozó által gyártott termék „lemásolása” jogsértést jelent.
 1. WEB-Áruházi tevékenységgel kapcsolatos szabályok, rendelkezések:
  1. A vásárlók a Vállalkozó honlapján (www.canissi.hu) megtalálják a Vállalkozó által üzemeltetett WEB-Áruházhoz tartozó kapcsolóelemet, melyre kattintva a WEB-áruház felületére jut.
  1. A WEB-Áruház felületére való belépéskor megjelenik egy automatikus felirat, mely tájékoztatja a vásárlót a WEB-Áruház használatának szabályait tartalmazó, az Általános Szerződési Feltételek jelen (7.) pontjában található szabályok megismerhetőségéről.
  1. A WEB-Áruházban a termékek megtekintése külön regisztráció nélkül történhet, azonban vásárlásra csak sikeres regisztráció után van lehetőség. Vásárlás indításához a regisztráció során megadott és a rendszer által elfogadott belépési azonosító és kód sikeres megadását követően van lehetőség. A sikeres belépést követően WEB-Áruház felületén megjelenik a regisztrált névhez kapcsolódó vásárlókosár ikonja.
  1. A WEB-Áruházban fellelhető termék(ek) megvásárlása a WEB-Áruházban található mintaképek, színminták, a hozzájuk tartozó termékleírások, valamit feltüntetett árak alapján a termék(ek) kiválasztásával, szükséges méret (esetleges egyéb jellemzők: szín, stb.) megadásával, a vásárlókosárba helyezésével, a szállítási mód, átvétel cím megadásával, majd a vásárlás(ok) véglegesítésekor a termék(ek), ára(ak), adatok ismételtek ellenőrzésével (szükség szerinti javításával), továbbá a jelen ÁSzF elolvasását és elfogadását kifejezetten elismerő jelölő négyzet beikszelésével indul és a Barion Payment Zrt. fizetési rendszerén (a továbbiakban: BARION) keresztüli fizetéssel fejeződik be.
  1. A vásárló a vásárlási folyamatot a fizetési folyamat sikeres befejezéséig bármikor, bármilyen hátrányos jogkövetkezmény nélkül megszakíthatja. Az ebben a pontban meghatározott folyamat végrehajtása szerződéses jogviszonyt létesít a Vállalkozó és a vevő (vásárló) között, melyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: PTK), az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdésekről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Ektv.valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (III.26.) Kormány rendelet (a továbbiakban: Korm.rendelet) vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
  1. Az online bankkártyás fizetések a BARION rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a Vállalkozóhoz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.
  1. A vásárló a sikeres vásárlásról visszaigazoló e-mailt kap a Vállalkozó számítástechnikai rendszerétől, illetve a sikeres fizetésről a BARION rendszertől.
  1. A vásárló a Megvásárolt termék(ek) szállításának megkezdéséről, várható átvételéről a szállítást végző futárszolgálat rendszerén keresztül értesül. A vásárlónak lehetősége van a vásárlás során megadott átvételi címtől eltérő címen és időpontban is átvenni a megvásárolt terméket. A szállítás és termékek átvételére a szállító cég leterheltségétől és egyéb körülményektől (időjárás, forgalmi viszonyok) függően valósul meg.
  1. A Korm. rendelet 20.§ rendelkezései szerint a vásárló a megvásárolt termék átvételét követő tizennégy (14) napon belül elállhat, azonban a visszaszállítás költségét a vásárló köteles viselni.
  1. A vásárló a termék átvételétől a 7.4. pontban maghatározott vásárlási folyamat befejezését követően a termék(ek) átvételéig is gyakorolhatja az előző bekezdés szerinti elállási jogát.
  1. A vásárló az előző bekezdések szerinti elállási jogát a jelen ÁSzF-hez 2. mellékletként csatolt, Korm.rendelet szerinti nyilatkozat minta kitöltésével és a Vállakozó részére történő (papíralapú, vagy elektronikus) megküldésével gyakorolhatja. Az elállási/felmondási jog gyakorlásával kapcsolatos Korm.rendelet szerinti tájékoztatót az ÁSzF 1. melléklete tartalmazza.
  1. A vásárló által megvásárolt termékkel kapcsolatban a Vállalkozó a jelen ÁSzF 4. pontjában meghatározott szabályok szerinti garanciát vállal. A kellékszavatosságról, termékszavatosságról, a garanciáról Korm.rendelet szerinti tájékoztató a jelen ÁSzF 3. melléklete tartalmazza.
  1. A vásárló a vásárlással kapcsolatos panaszai kapcsán a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Budapesti Békéltető Testülethez (cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99., telefon: 06/1/488-2131, e-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu, honlap cím: bekeltet.bkik.hu) fordulhat.
  1. Bennünket a következő módokon érhet el:
 • levelezési cím: Canissi Hungary Kft., 1027 Budapest, Varsányi Irén utca 10. I. em. 3.
 • vevőszolgálat telefonszáma: +36 …
 • e-mail: info@canissi.hu
 1. Záró rendelkezések:
  1. A Megrendelő által megkötött Vállalkozási szerződésben és jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
  1. A Vállalkozó kijelenti, hogy a Megrendelő által megrendelt termék minősége, vagy a legyártás késedelme kapcsán a Vállalkozó és a Megrendelő között jogvita keletkezik, akkor azt elsősorban békés úton, a Megrendelő méltányos érdekeire figyelemmel kívánja rendezni.
  1. A Vállalkozó rögzíti, hogy jogvita esetén a Megrendelő a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerinti hatáskörű és illetékességű bírósághoz fordulhat.
  1. A Vállalkozó szintén rögzíti, hogy a Megrendelő az általa megrendelt ruhadarabbal kapcsolatos Vállalkozó által vitatott panasza esetén a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz (1088 Budapest, József krt. 6.) fordulhat.
  1. A Vállalkozó felhívja a jövőbeni Megrendelő figyelmét, hogy a Vállalkozási szerződés aláírásával a jelen Általános Szerződési Feltételek is a Vállalkozási szerződés részét képezik és a Megrendelő jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.
  1. Vállalkozó jogosult jelen ÁSzF-et egyoldalúan módosítani, ha erre szükség van a jogi vagy technikai keretek változása miatt. A módosításokat megrendelőinknek/vásárlóinknak a megváltozott szabályozás megküldésével hozzuk tudomására. Amennyiben a Megrendelő/Vásárló a változtatásról szóló értesítés kézhezvételétől számított két (2) héten belül azt írásban nem kifogásolja meg, úgy ezen újabb ÁSzF rendelkezéseit kell, az új ÁSZF hatályba lépését követően a felek szerződéses viszonyában irányadónak tekinteni. A jelen dokumentum 2021. ……….. napjától visszavonásig válik, illetve a módosított szövegű Általános Szerződési Feltételek hatálybalépéséig van hatályban.
  1. A Vásárlók/Megrendelők a jelen ÁSzF „pdf” formátumát a Vállalkozó honlapján (www.canissi.hu) megtalálják, letölthetik és szükség szerint tárolhatják és előhívhatják.

Budapest, 2021. …

Canissi Hungary Kft.

 1. számú melléklet

Elállási/Felmondási tájékoztató

Elállási/Felmondási jog

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Az elállási/felmondási határidő az termék átvétele napját követő napjától számított tizennégy (14) nap.

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: (……..). Ebből a célból felhasználhatja az ÁSzF 2. melléklete szerinti elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is.

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Az elállás/felmondás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.

Útmutató az elállási/felmondási mintatájékoztató kitöltéséhez:

(1.)Illessze be a következő idézőjelbe tett szövegek egyikét:

a) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén: „a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le”;

b) termék adásvételére irányuló szerződés esetében: „attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.”;

c) több termék szolgáltatásakor: „attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó termék átveszi.”;

d) több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatásakor: „amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi.”; e) termék meghatározott időszakon belüli rendszeres szolgáltatására vonatkozó szerződés esetében: „attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy átveszi az első terméket.”

(2.) Illessze be vállalkozása nevét, postai címét, és – ha van – telefonszámát, telefax-számát és elektronikus levelezési címét.

(3.) Ha Ön lehetővé teszi a fogyasztó számára, hogy elektronikusan az Ön weboldalán töltse ki és nyújtsa be elállási/felmondási nyilatkozatát, illessze be a következő szöveget: „Ön internetes oldalunkon is [beillesztendő az internetes cím] kitöltheti az elállási/felmondási nyilatkozat-mintát vagy benyújthatja az elállási/felmondási szándékát egyértelműen kifejező egyéb nyilatkozatát. Ha Ön emellett dönt, az elállás/felmondás megérkezését tartós adathordozón (például elektronikus levélben) haladéktalanul visszaigazoljuk Önnek.”

(4.) Termék adásvételére irányuló szerződés esetében, ha Ön nem ajánlotta fel, hogy a terméket elállás esetén visszafuvarozza, illessze be a következő szöveget: „A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.”

(5.) Ha a fogyasztó a szerződés alapján terméket vett át

a) az alábbiak közül illessze be a megfelelőt:

– „A terméket visszafuvarozzuk Öntől.”, vagy

– „Ön köteles számunkra vagy …. [illessze be a termék átvételére Ön által feljogosított személy nevét és postai címét, ha van ilyen személy] számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.”;

és

b) illessze be a megfelelőt:

ba) „A termék visszaküldésének költségeit mi viseljük.”, vagy

bb) „A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.”, vagy

bc) Távollévők között kötött szerződés esetében, ha Ön nem ajánlja fel a termék visszaküldési költségének viselését, és a termék jellegéből adódóan postai küldeményként nem adható fel: „A termék visszaküldésének közvetlen költségét – azaz… [illessze be az összeget] fuvarozási költséget – Ön viseli.”; vagy ha a termék visszaküldésének költségét ésszerűen nem lehet előre kiszámítani: „A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli. E költségek legmagasabb becsült összege… [illessze be az összeget].”, vagy

bd) Ha üzlethelyiségen kívül kötött szerződés esetében a terméket a szerződés megkötésekor a fogyasztó otthonába fuvarozták és a termék jellegéből adódóan postai küldeményként nem adható fel: „A terméket saját költségünkön magunk fuvarozzuk vissza.”;

és

c) illessze be az alábbiakat: „Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.”

(6.) A szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében az alábbi szöveget illessze be: „Ha Ön kérte, hogy a felmondási határidőn belül kezdődjön meg a szolgáltatás teljesítése, felmondása esetén Ön köteles megtéríteni számunkra a szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget. Hasonlóképpen visszatérítjük az Ön által nyújtott ellenszolgáltatás azon részét, amely meghaladja az általunk nyújtott szolgáltatás ellenértékét.”

 1. melléklet

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett:

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

 1. melléklet

Tájékoztató a termékszavatosságról, kellékszavatosságról és jótállásról

1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a Vállalkozó hibás teljesítése esetén a Vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

[Ha a vállalkozás jogszabály vagy szerződés alapján jótállásra köteles, az alábbi 3. pont beillesztése is szükséges a tájékoztatóba:]

3. Jótállás (garancia)

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Hibás teljesítés esetén az ÁSzF 4. pontja alapján a hat (6) hónapos jótállásra köteles.

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján? 

ld. 1. pontban meghatározottakat, amelyek hat (hat) hónapon belül illetik meg.

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

X

Töltse ki űrlapunkat és mi megajándékozzuk egy online katalógussal!

Ajándékozza meg szeretteit canissi élménnyel!